Общи условия на ДФК „Олимпико“

РАЗДЕЛ І. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл.1. С настоящите Общи условия се определят редът и отношенията в клуба.Уреждат се
взаимоотношенията между ръководството на ДФК „Олимпико“ и представителите на
децата – техните родители и/или настойници, наричани по-долу Родители.
Чл.2. Разпоредбите на Общите условия и Правилника имат задължителен характер за
всички лица, свързани с дейността на ДФК „Олимпико“ , независимо от това дали са
обвързани с договори или са на доброволни начала.

РАЗДЕЛ II . УЛОВИЯ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ КЛУБА

Чл.3. Родителят попълва Заявление за постъпване, информационна карта за детето,
декларация за поверителност на лични данни,декларация за безопастност и представя
медицинска бележка от лекар,че детето е клинично здраво и няма придружаващи
заболявания.
Чл.4. Родителят се запознава , съгласява и подписва Общите условия на ДФК
„Олимпико“.
Чл.5. Родителят се запознава , съгласява и подписва Правилника и Етичния кодекс на
ДФК „Олимпико“.
Чл.6. Всяко дете получава ЗАСТРАХОВКА докато членува в клуба.

РАЗДЕЛ IІІ .СЕДМИЧНИ ЗАНИМАНИЯ

Чл.7.т.1. Заниманията се провеждат на терен в гр.Банкя,ул. „Иванянско шосе“ 3Б
т.2. При неподходящи климатични условия се подсигурява затворено пространство.
Чл.8.т.1. Заниманията се провеждат три пъти седмично след 17ч. По предварително
обявен график.
т.2. Периодично едно от заниманията е с цел проследяването на постижения и качества
– технически, личностни, физически.
Чл.9. Всички занимания са с продължителност 1 астрономически час.

РАЗДЕЛ ІV .ТАКСИ,ЗАПЛАЩАНИЯ,ЕКИПИРОВКА

Чл.10.т.1. Таксата за обучение е в размер на 80 лв. за месец.
т.2. Заплаща се до 10 число на същия месец.
т.3. При отсъствия на детето част от месечната такса се възстаноявява от страна на
Ръководството.
т.4. По чл.10. т.3. възвращаемата сума е 30 лв. при по-малко от 50% посещения за
календарния месец.
т.5. Състезател неспазил условията по чл.10 т.2. следва да не се допуска на занимания и
официални спортни двубои.
т.6. .При отказване на посещение на клуба, таксата за текущия месец не се възстановява
освен по медицински показания, за невъзможност взимане на участие в спортни
активности.
т.7. При постъпване на брат/сестра/друг близък роднина на детето, общата такса за двете
деца е в размер на 120лв. месечно.
Чл.11.т.1. Всяко дете трябва да притежава клубна екипировка, предлагана в официалния
сайт на ДФК „Олимпико“.
т.2. Минимумът закупени елементи от екипировката са 2 броя.
т.3. При последващи желания относно поръчка на елементи от екипировката, се заявява
на Ръководството до десето число на предходния календарен месец.
т.4. За официални срещи и турнири всяко дете ще получи екип за участие, който трябва
да върне обратно след събитието.

РАЗДЕЛ V.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.12.т.1. Ръководството на ДФК „Олимпико“ има право да променя Общите условия,
таксите и Правилника на клуба.
т.2.По чл.12.т.1. Ръководството е задължено да уведоми Родителите.
Чл.13.т.1. Родителят има право да поиска разговор относно развитието на детето и
неговите постижения/затруднения.
т.2. Родителят е задължен да спазва Общите условия,Правилника и Етичния кодекс на
ДФК „Олимпико“.
 Ръководството си запазва правото при нужда да прилага санкции от раздел
„ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ“, ЧЛ.14 ОТ „ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШЕН РЕД НА ДФК
„ОЛИМПИКО“


Футболна академия Олимпико 2024. Всички права запазени!
Поверителност | Общи условия | Правилник | Етичен кодекс